Prima Pagina   Informatii Publice cf. Legii nr. 544/2001   Login  
CASA JUDETEANA DE PENSII IALOMITA
Istoric Atributii Obiective Resurse Umane    Organigrama    Declaratii de avere    Declaratii de interes    Concursuri Informatii Financiare Informatii de Interes Public Contact
Categorii de contribuabili Locuri de munca in conditii deosebite Locuri de munca in conditii speciale Contributia de asigurari sociale (CAS) Baza de calcul a CAS Sume pt. care nu se plateste CAS Sume reprezentand prestatii sociale Calculul si plata CAS Termene de plata Garantii si sanctiuni Stagii de cotizare Cote de CAS Declaratie de Asigurare Sociala Contract de Asigurare Sociala
Pensia pentru Limita de Varsta Pensia Anticipata Pensia Anticipata Partial Pensia de Invaliditate Pensia de Urmas Alte Drepturi de Asigurari Sociale Indemnizatii prevazute de Legi Speciale Bilete de tratament Accidente de Munca si Boli Profesionale Acte necesare
Serii bilete
Legi Ordonante Hotariri Alte Acte Precizari si Prevederi Proiecte
... ... ...
Bilete de tratament Contribuabili Prestatii
Comunicate de presa Link -uri Harta Site

PENSIA DE INVALIDITATE

Beneficiari  :    ART. 68
(1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munc, din cauza:
       a) accidentelor de munca si boli profesionale, conform legii;
       b) neoplazilor, schizofreniei si SIDA;
       c) bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.
(2) Beneficiaza de pensie de invaliditate, in conditiile prevazute la alin. (1), si persoanele care se afla in situatiile prevazute la art. 49 alin. (1) lit. c) si g).
(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a), si elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, ca urmare a accidentelor de munca sau a bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale.
(4) Persoanele care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza, au dreptul la pensie de invaliditate in aceleasi conditii in care se acorda pensie de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de munca.

Grade de invaliditate  :    ART. 69
In raport cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este:
   a) de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca si a capacitatii de autoingrijire;
   b) de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitati de munca, cupastrarea capacitatii de autoingrijire;
   c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, persoana putand sa presteze o activitate profesionala, corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal de munca.


Expertiza Medicala  :    ART. 71
(1) Evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice, denumit in continuare medic expert al asigurarilor sociale, iar in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin (1) pct. I lit. c0, de catre comisiile de expertiza medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

Pentru evaluarea capacitatii de munca, cererea si documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca, in functie de domiciliul solicitantului (Cabinetele de expertiza medicala Slobozia sau Urziceni).
Medicul expert al asigurarilor sociale, in urma examinarilor clinice si a analizarilor documentelor, al investigatiilor si al examinarilor de specialitate (ce pot prelungii concediul pentru incapacitate temporara de munca, in conditiile legii) completeaza raportul de expertiza medicala a capacitii de munca si emite decizia medicala asupra capacitatii de munca.
Decizia medicala, mentionata la paragraful anterior, se emite in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii si se comunica in termen de 5 zile de la emitere, termen ce poate fi prelungit corespunzator in conditiile mentionate la paragraful anterior.
Decizia medicala poate fi contestata in termen de 30 de zile de la cumunicare, la comisiile medicale de contestatii ce functioneaza in cadrul centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca, INEMRCM - Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, sau din cadrul sistemelor militare. Contestatiile se solutioneaza in termen de 45 de zile, decizia emisa comunicandu-se in termen de 5 zile de la data solutionarii.
Deciziile comisiilor medicale de contestatii pot fi atacate la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile de la comunicare.
Deciziile medicale asupra capacitatii de munca precum si cele ale comisiilor medicale de contestatii necontestate la termen raman definitive.


Insotitor  :    ART. 77
(1) Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix.
(2) Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile legii.
(3) Indemnizatia pentru insotitor se suporta de la bugetul de stat.


Revizuirea medicala  :     Pensionarii de invaliditate sunt supusi periodic revizuirii medicale, la intervale cuprinse intre un an si 3 ani, sau la cererea pensionarilor, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale sau, dupa caz, de catre comisiile centrale de expertiza medico-militare.
In urma revizuirii medicale se emite o noua decizie medicala privind capacitatea de munca, prin care se stabileste, dupa caz:
   a) mentinerea in acelasi grad de invaliditate;
   b) incadrarea in alt grad de invaliditate;
   c) redobandirea capacitatii de munca;
Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, emisa in urma revizuirii medicale.
Neprezentarea, din motive imputabile pensinarului,la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala sau, dupa caz, incetarea platii pensiei, in conditiile legii.
Decizia medicala asupra capacitatii de munca emisa la revizuirea medicala urmeaza aceleasi procedutri de contestare si solutionare ca si in cadrul emiterii deciziei initiale.


Nerevizuirea medicala  :    ART. 79
(1) Nu mai sunt supusi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
       a) prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca;
       b) au implinit varstele standard de pensionare prevazute de prezenta lege (Legea nr. 263/2010);
       c) au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata dde vasrta standard de pensionare si au realizat satgiile complete de cotizare, conform prezentei legi (Legea nr. 263/2010));


Obligatii  :    ART. 81
(1) Pensionarii de invaliditate, cu exceptia celor prevazuti la art. 79 alin. (1), sunt obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, invederea reintegrarii socioprofesionale.
(2) Neindeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligatiei prevazute la alin. (1) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii.
(3) Casele teritoriale de pensii si casele sectoriale efectueaza controlul asupra respectarii programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise.
(4) Suspendarea platii pensiei inceteaza cu luna urmatoare reluarii sau, dupa caz, inceperii programelor recuperatorii.


Generalitati  :    ART. 82
(1) La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de varsta.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) se acorda, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos.
(3) Indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 se mentine si pe durata acordarii pensiei pentru limita de varsta.