Prima Pagina   Informatii Publice cf. Legii nr. 544/2001   Login  
CASA JUDETEANA DE PENSII IALOMITA Relatii telefonice cu publicul : 0243-232786. Luni-Joi ora 10:00-14:00, Vineri ora 10:00-13:00
Istoric Atributii Obiective Resurse Umane    Organigrama    Declaratii de avere    Declaratii de interes    Concursuri Informatii Financiare Informatii de Interes Public Contact
Categorii de contribuabili Locuri de munca in conditii deosebite Locuri de munca in conditii speciale Contributia de asigurari sociale (CAS) Baza de calcul a CAS Sume pt. care nu se plateste CAS Sume reprezentand prestatii sociale Calculul si plata CAS Termene de plata Garantii si sanctiuni Stagii de cotizare Cote de CAS Declaratie de Asigurare Sociala Contract de Asigurare Sociala
Pensia pentru Limita de Varsta Pensia Anticipata Pensia Anticipata Partial Pensia de Invaliditate Pensia de Urmas Alte Drepturi de Asigurari Sociale Indemnizatii prevazute de Legi Speciale Bilete de tratament Accidente de Munca si Boli Profesionale Acte necesare
Simulari Serii bilete Sugestii Statiuni Criterii generale Criterii specifice Ordonare cereri bilete Categorii de persoane
beneficiare
Stabilire contributie Alte reglementari
Legi Ordonante Hotariri Alte Acte Precizari si Prevederi Proiecte
... ... ...
Bilete de tratament Contribuabili Prestatii
Comunicate de presa Link -uri Harta Site


BILETE DE TRATAMENT

Simulari
Serii bilete
Sugestii
Statiuni
Criterii generale  
Criterii specifice  
Ordonare cereri bilete  
Categorii de persoane
beneficiare
 
Stabilire contributie  
Alte reglementari

CRITERIILE
în baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear,
în mod gratuit sau cu suportarea unei contributii

D. Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear, precum si documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordareD.1. Persoane care beneficiază de tratament balnear    IN MOD GRATUIT:

D.1.1. Pensionarii de invaliditate, în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare, întocmit de către medicul expert al asigurărilor sociale.
Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• programul individual de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).
D.1.2. Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, precum și persoanele care au calitatea de luptător în rezistența anticomunistă, stabilita în temeiul dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.214/1999
Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societățile de turism balnear și de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).
D.1.3. Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.189/2000.
Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societățile de turism balnear și de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).
D.1.4. Persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societățile de turism balnear și de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).
D.1.5. Asigurații care își desfășoară activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 20, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv locurile de muncă în condiții speciale din activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiații.
Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• adeverință eliberata de angajator din care să rezulte că acesta are ca obiect de activitate “cercetarea, explorarea, exploatarea sau prelucrarea materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiatii“ și ca solicitantul biletului iși desfasoara activitatea intr-unul din aceste locuri de munca (în original);
In adeverință se va specifica dacă salariatul a beneficiat de bilet de tratament balnear gratuit, suportat din Fondul social, potrivit contractului colectiv de muncă. În cazul in care a beneficiat de acest bilet nu i se va aproba bilet de tratament balnear suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat.
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societățile de turism balnear și de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).
D.1.6. Persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.
Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• certificatul de persoana cu handicap, valabil la data eliberării biletului de tratament, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societățile de turism balnear și de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).
D.1.7. Asigurații care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale cu modificările și completările ulterioare, cărora li s-a stabilit de catre medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare.
Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• programul individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale din serviciul de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii, în funcție de tipul bolii (copie, cu prezentarea actului original);
• dovadă care să ateste faptul că solicitantul a fost victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale (FIAM/BP2 sau alte acte doveditoare potrivit reglementărilor legale în vigoare)

D.2. Persoanele care beneficiază de tratament balnear    CU SUPORTAREA UNEI CONTRIBUTII INDIVIDUALE:

D.2.1. Pensionarii sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurari sociale.
Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societățile de turism balnear și de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).
Modul de stabilire a contributiei individuale
D.2.2. Asigurații sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurari sociale prevazuti la art. 5 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru a putea beneficia de bilet de tratament balnear, persoanele prevazute la art. 5 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, trebuie sa aiba un stagiu de cotizare de minim 6 luni in ultimele 12 luni anterioare lunii în care începe sejurul în stațiunea de tratament balnear solicitată.
Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• adeverinta eliberata de angajator pentru luna în care a fost depusa in conditiile legii, ultima declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, anterioară celei în care se efectueaza repartitia, cu venitul brut, realizat lunar, avut in vedere la stabilirea contributiei individuale de asigurari sociale, și/sau, dupa caz cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I și II din Legea nr. 19/2000; (în original);
• cuponul-mandat poștal sau talonul cont curent pentru indemnizația de șomaj, din luna anterioara celei în care se efectueaza repartitia, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. III din Legea nr. 19/2000, care beneficiaza de indemnizatia de somaj (în original);
• adeverință privind calitatea de asigurat pe bază de declarație de asigurare, sau contract de asigurare socială, din care să rezulte venitul lunar asigurat din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia și achitarea la zi a contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV și V și alin. (2) din Legea nr. 19/2000 (în original);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societățile de turism balnear și de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).
Nota:
Asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutiv beneficiază de tratament balnear și de recuperare a capacității de muncă, în condițiile prevăzute în Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform art. 21, alin. (1) din Ordonanță de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificarile și completarile ulterioare.
Modul de stabilire a contributiei individuale
D.2.3. Copiii minori ai pensionarilor sau ai asiguratilor sistemului public de pensii.
Copiii minori ai pensionarilor sau ai asiguratilor sistemului public de pensii pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai dacă:
a) îi însoțesc pe părinții titulari de bilet de tratament;
b) fac dovada ca urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de învățământ preuniversitar, organizată conform legii;
c) au vârsta de până la 18 ani, la data inceperii sejurului.
Documentele se depun odata cu cele ale parintelui pensionar sau asigurat al sistemului public de pensii.
Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament (se completeaza de parinte in numele copilului);
• actul de identitate al parintelui (copie);
• actul de identitate al copilului în vârstă de peste 14 ani (copie);
sau certificatul de naștere al copilului, în vârstă de până la 14 ani (copie);
• adeverința din care sa rezulte frecventarea învățământului preuniversitar de zi (în original);
• declaratie pe proprie raspundere a titularului, din care sa rezulte ca acesta va fi insotit de minor la tratament balnear (în original);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societățile de turism balnear și de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).
D.2.4. Copiii minori, carora le-a fost numit tutore, care au fost incredintati sau dati in plasament, unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii.
Copiii minori carora le-a fost numit tutore, care au fost incredintati sau dati in plasament, unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai dacă:
a) îi însoțesc pe titularii de bilet de tratament;
b) fac dovada ca urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de învățământ preuniversitar, organizată conform legii;
c) au vârsta de până la 18 ani, la data inceperii sejurului.
Documentele copilului minor, se depun odata cu cele ale persoanei care l-a adoptat, a fost numit tutore, a fost incredintat sau dat in plasament –pensionar sau asigurat al sistemului public de pensii.
Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament (se completeaza de persoana care l-a adoptat, a fost numit tutore, i-a fost incredintat sau dat în plasament, în numele copilului);
• actul de identitate al copilului în vârstă de peste 14 ani (copie)
sau certificat de naștere al copilului în vârstă de până la 14 ani (copie);
• adeverința din care sa rezulte frecventarea învățământului preuniversitar de zi (în original);
• actul doveditor de adoptie, încredintare sau dare în plasament a copilului minor, dupa caz (copie);
• declaratia pe proprie raspundere a titularului, din care sa rezulte ca acesta va fi insotit de minor la tratament balnear (în original);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societățile de turism balnear și de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).
Modul de stabilire a contributiei individuale
D.2.5. Copiii minori – beneficiari de pensie de urmaș.
Copiii minori beneficiari de pensie de urmas pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai dacă:
a) sunt insoțiți de parinte sau, dupa caz, de persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost incredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas;
b) fac dovada ca urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de învățământ preuniversitar, organizată conform legii;
c) au vârsta de până la 18 ani, la data inceperii sejurului.
Documentele copilului minor se depun odata cu cele ale parintelui sau, dupa caz, ale persoanei care a fost numit tutore, i-a fost incredintat sau dat in plasament.
Solicitanții biletelor de tratament balnear, copii minori - beneficiari de pensie de urmas, dovedesc îndeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament (se completeaza de insotitor in numele copilului);
• actul de identitate al copilului în vârstă de peste 14 ani (copie)
sau certificatul de naștere al copilului în vârstă de până la 14 ani (copie);
• actul de identitate al insotitorului și documentul care atesta aceasta calitate (copie);
• adeverința din care sa rezulte frecventarea învățământului preuniversitar de zi (în original);
• decizia de pensionare care atesta calitatea de pensionar de urmas a copilului minor (copie);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societățile de turism balnear și de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).
Modul de stabilire a contributiei individuale
D.2.6. Parintele copilului minor beneficiar de pensie de urmaș, sau, dupa caz, persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost încredințat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaș.
Parintele copilului minor beneficiar de pensie de urmaș sau, dupa caz, persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost încredințat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaș poate beneficia de bilet de tratament balnear numai dacă însoteste copilul beneficiar de pensie de urmaș la tratament balnear.
Documentele se depun odata cu cele ale minorului beneficiar de pensie de urmaș.
Solicitanții biletelor de tratament balnear, insotitori ai copilului beneficiar de pensie de urmas, dovedesc îndeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• declaratia pe proprie raspundere a persoanei care insoteste copilul beneficiar de pensie de urmas, din care sa rezulte ca acesta il va insoti pe minor la tratament balnear (în original);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societățile de turism balnear și de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).
Modul de stabilire a contributiei individuale
D.2.7. Soții sau soțiile asiguraților sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament in nume propriu.
Soții sau soțiile asiguraților sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament in nume propriu pot beneficia de bilet de tratament balnear numai dacă însotesc titularii de drept la tratament balnear și dacă nu se încadrează în categoria pensionarilor sau a asiguraților prevăzuți la art. 5 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.
Documentele se depun odata cu cele ale sotului/sotiei - pensionari sau asigurati ai sistemului public de pensii.
Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• certificatul de casatorie (copie);
• declarația pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este pensionar, nu este asigurat și nu obtine venituri pentru care asigurarea in sistemul public de pensii este obligatorie (în original);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societățile de turism balnear și de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).
Modul de stabilire a contributiei individuale
D.2.8. Persoana care însoțește pensionarul de invaliditate gradul I și însoțitorul persoanei cu handicap grav
Persoana care însoțește pensionarul de invaliditate gradul I și însoțitorul persoanei cu handicap grav pot beneficia de bilet de tratament balnear numai daca insotesc persoanele indreptatite la tratament balnear și au vârsta peste 18 ani.
Documentele se depun odata cu cele ale pensionarului de invaliditate gradul I sau ale persoanei incadrate in categoria de handicap grav.
Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• certificatul de persoana cu handicap grav, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);
• declaratia pe proprie raspundere a insotitorului din care sa rezulte ca il va insoti la tratament balnear pe pensionarul de invaliditate gradul I sau, dupa caz, pe persoana cu handicap grav;
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societățile de turism balnear și de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).
D.2.9. Personalul didactic și didactic auxiliar din invatamant.
Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul se incadreaza in una din functiile didactice sau didactice auxiliare prevazute de Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare (în original);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societățile de turism balnear și de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).
D.2.10. Personalul aflat in raport de serviciu sau raport de munca cu Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, casele teritoriale de pensii sau Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.
Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul este in raport de serviciu sau raport de munca cu Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, casa teritoriala de pensii sau Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă (în original);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societățile de turism balnear și de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).
Modul de stabilire a contributiei individuale