Prima Pagina   Informatii Publice cf. Legii nr. 544/2001   Login  
CASA JUDETEANA DE PENSII IALOMITA Relatii telefonice cu publicul : 0243-232786; 0243-236339. Luni-Joi ora 10:00-14:00, Vineri ora 10:00-13:00
Istoric Atributii Obiective Resurse Umane    Organigrama    Declaratii de avere    Declaratii de interes    Concursuri Informatii Financiare Informatii de Interes Public Contact
Categorii de contribuabili Locuri de munca in conditii deosebite Locuri de munca in conditii speciale Contributia de asigurari sociale (CAS) Baza de calcul a CAS Sume pt. care nu se plateste CAS Sume reprezentand prestatii sociale Calculul si plata CAS Termene de plata Garantii si sanctiuni Stagii de cotizare Cote de CAS Declaratie de Asigurare Sociala Contract de Asigurare Sociala
Pensia pentru Limita de Varsta Pensia Anticipata Pensia Anticipata Partial Pensia de Invaliditate Pensia de Urmas Alte Drepturi de Asigurari Sociale Indemnizatii prevazute de Legi Speciale Bilete de tratament Accidente de Munca si Boli Profesionale Acte necesare
Serii bilete
Legi Ordonante Hotariri Alte Acte Precizari si Prevederi Proiecte
... ... ...
Bilete de tratament Contribuabili Prestatii
Cod etic/deontologic/de conduita Lista cadourilor si bunurilor primite cu titlu gratuit in anul 2021 Declaratia privind asumarea unei agende de integritate organizationala Planul de integritate al institutiei Stadiul implementarii masurilor prevazute in SNA si in Planul de integritate Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2023 Comunicate de presa Link -uri utile Harta Site


CONTRIBUABILI


Contribuabili


Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, conform legii.
Sistemul public se organizeaza si functioneaza avand la baza principiile unicitatii, obligativitatii, contributivitatii, egalitatii, repartitiei, solidaritatii sociale, autonomiei, imprescriptibilitatii, incesibilitatii.
In sistemul public sunt asigurate conform legii persoanele fizice, denumite asigurati.
Asiguratii pot fi cetateni romani, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania sau, care nu au domiciliul sau resedinta in Romania, in conditiile prevazute de instrumentele juridice cu caracter international la care Romania este parte.
Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asigurari sociale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform legii.


Legea nr. 263/2010 ART. 6:
(1) In sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
     I.  a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;
         b) functionarii publici;
         c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
         
d) persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil.
     II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I;
     III. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri;
     IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
         a) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
         b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
         c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
         d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
         e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;
     V. cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii;
(2) Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice alta persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa isi completeze venitul asigurat.Legea nr. 263/2010 ART. 7:
(1)Persoanele juridice si fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II, denumite in continuare angajatori, institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna declaratia nominala de asigurare.
(2)In situatia in care se constata erori in cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. (1), indiferent de cauzele producerii acestora, si/sau modificari ale datelor pe baza carora se stabilesc stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna o declaratie nominala de asigurare rectificativa.
(3)Termenele si modalitatile de depunere a declartatiilor prevazute la alin. (1) si (2) sunt prevazute in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Legea nr. 263/2010 ART. 28:
(1) Conditiile de munca in care se desfasoara activitatea asiguratilor din sistemul public de pensii pot fi normale, deosebite si speciale.
(2) Pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), conditiile in care se desfasoara activitatea pot fi normale, deosebite, speciale si alte conditii de munca.


In sistemul public sunt contribuabili, dupa caz:
a) asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale;
b) angajatorii si institutiile care efectueaza plata ajutoarelor in situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V;
c) persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct II, asimilate anjajatorului in conditiile prezentei legi;
d) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, institutie care, pentru someri, este asimilata angajatorului;
e) persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2).


Locuri de munca in conditii deosebite:
Legea nr. 263/2010 ART. 29:
(1) Sunt incadrate in conditii deosebite locurile de munca stabilite in baza criteriilor si metodologiei prevazute de legislatia in vigoare la data incadrarii acestora.
(2) In domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite, speciale si alte conditii se realizeaza pe baza criteriilor si metodologiei de incadrare prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si a activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditi, specifice cadrelor militare in activitate, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Hotararea Guvernului nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditi, specifice pentru politisti cu modificarile ulterioare.


Locuri de munca in conditii speciale:
Legea nr. 263/2010 ART. 30:
(1) In sensul prezentei legi, locurile de munca in conditii speciale sunt cele din:
     a) unitatile miniere, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subtera cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva;
     b) activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii;
     c) activitatile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, prevazute de actele normative cu regim clasificat emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
     d) aviatia civila, pentru personalul navigant prevazut in anexa nr. 1;
     e) activitatile si unitatile prevazute in anexele nr. 2 si nr. 3;
     f) activitatea artistica desfasurata in profesiile prevazute in anexa nr. 4;;
(2) Periodic, din 2 in 2 ani, locurile de munca in conditii speciale prevazute la alin. (1) lit. a) sunt supuse procedurii de reevaluare a incadrarii in conditii speciale.
(3) Procedura de reevaluare prevazuta la alin. (2) se stabileste prin Hotarare a Guvernului, elaborata in termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a prezenteo legi.
(4) Este asimilata stagiului de cotizare in conditii speciale de munca, prevazut la alin. (1) lit. b), perioada anterioara datei de 1 aprilie 2001, in care salariatii au desfasurat activitati de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare, in locurile de munca incadrate conform legislatie anterioare in grupele I si II de munca si care, potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sun incadrate in conditii speciale de munca.
(5) Constituie stagiu de cotizare realizat in conditii speciale de munca si perioadele in care un asigurat care isi desfasoara activitatea in conditii speciale de munca se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca si/sau in concediu de odihna, daca cel putin in ziua premergatoare concediului a lucrat in locuri de munca incadrate in astfel de conditii de munca.


Contributia de asigurari sociale (CAS):
Legea nr. 263/2010 ART. 31:
(1) Contributia de asigurari sociale se datoreaza din momentul incadrarii in una din situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) sau la data incheierii contractului de asigurare sociala;
(2) Contributia individuala de asigurari sociale se datoreaza de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II;
(3) Asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) datoreaza integral cota de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor normale de munca, stabilita prin lege;
(4) Contributia de asigurari sociale pentru someri se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca, cu exceptia platilor compensatorii si a veniturilor de completare acordate salariatilor din industria de aparare, in perioada de reducere temporara a activitatii.
(5) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele care beneficiaza de plati compensatorii se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj la nivelul cotei contributiei individuale de asigurari sociale, cu exceptia cazurilor in care, prin lege, se dispune altfel.
(6) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V se suporta integral din bugetul de stat, la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca
(7) Asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. VI datoreaza contributia de asigurari sociale la nivelul cotei contributie individuale de asigurari sociale
(8) Nu datoreaza contributia individuala de asigurari sociale persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. a pentru veniturile realizate din aceasta calitate in mod ocazional, atunci cand pe langa acestea realizeaza si venituri de natura salariala.
(9) Alin. (9) a fost abrogat de pct. 8 al art. XVIII din OUG nr. 117/2010 publicata in MO nr. 891/2010.
(10) Contributia de asigurari sociale datorata de contribuabilii prevazuti la art. 27 alin. (1) nu se impoziteaza.


Baza de calcul a contributia de asigurari sociale:

Asigurati   Legea nr. 263/2010 ART. 33:
Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor este prevazuta in Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

Angajatori   Legea nr. 263/2010 ART. 34:
Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale datorate de angajator este prevazuta in Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

Someri   Legea nr. 263/2010 ART. 35:
(1)Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale pentru someri este prevazuta in Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 263/2010
art. 6 alin. (1) pct. V
  Legea nr. 263/2010 ART. 35:
(2)Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V o constituie cuantumul ajutoarelor lunare, platite din bugetul de stat, in conditiile legii.

Legea nr. 263/2010
art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2)
  Legea nr. 263/2010 ART. 36:
Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractul de asigurare sociala, dar nu mai putin decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia.


Sume pentru care nu se datoreaza CAS:
Legea nr. 263/2010 ART. 31:
(8) Nu datoreaza contributia individuala de asigurari sociale persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. a pentru veniturile realizate din aceasta calitate in mod ocazional, atunci cand pe langa acestea realizeaza si venituri de natura salariala.

Legea nr. 263/2010 ART. 37:
(1) Nu datoreaza contributia de asigurari sociale asupra sumelor expres exceptate, prevazute in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale nu se iau in considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii.


Sume reprezentand prestatii sociale
Legea nr. 263/2010 ART. 38:
(1) Sumele reprezentand ajutor de deces, care se platesc de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor legii, in contul asigurarilor sociale, se retin de acesta din contributia de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva.
(2) .Sumele reprezentand ajutor de deces platite de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, care depasesc suma contributiilor datorate de acesta in luna respectiva se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia, respectiv de la casa de pensii sectoriala.


Calculul si plata CAS
Legea nr. 263/2010 ART. 32:

 Beneficiar Calcul Platitor Perioada

(1)  Asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si pct. II si angajatorii acestora   Angajatorii   Angajatorii   Lunar

(2)  Somerii   Institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj   Institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj   Lunar

art. 6 alin. (1) pct. V   Institutia care achita drepturile respective   Institutia care achita drepturile respective   Lunar

(3)  Asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2)   Casele Teritoriale de Pensii   Asiguratii sau, in numele lor, orice alta persoana

(4) Pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (2) se poate face si anticipat, pe o perioada de cel mult 12 luni.
  Lunar / Anticipat

(5)  Contributia individuala pentru asiguratii cu indemnizatie de asigurari de sanatate   a) angajator, pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si pct. II;   a) angajator, pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si pct. II;  

b) institutia abilitata de lege sa efectueze plati duin bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru asiguratii pregvazuti la art. 6 alin. (1) pct. III;   b) institutia abilitata de lege sa efectueze plati duin bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru asiguratii pregvazuti la art. 6 alin. (1) pct. III;  

c) casa de asigurari de sanatate, pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV;   c) casa de asigurari de sanatate, pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV;  Termene de plata a CAS

Legea nr. 263/2010 ART. 40:
(1) In cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.
(1) Pentru ceilalti asigurati ai sistemului public de pensii termenyul de plata a contributiei de asiogurari sociale este prevazut in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.


Garantii si sanctiuni:

Legea nr. 263/2010 ART. 41:
(1) Activitatea privind administrarea creantelor provenind din contributii de asigurari sociale, datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitate de angajator, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor se realizeaza de ANAF si unitatile subordonate acesteia, in baza prevederilor Codului de procedura fiscala.
(2) ANAF si unitatile sale subordonate, CNPP si casele de pensii sectoriale colaboreaza si fac schimb de informatii privind colectarea si, respectiv, declararea contributiilor de asigurari sociale.

Legea nr. 263/2010 ART. 42:
Pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), activitatea decolectare a contributiilor se realizeaza de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, si de casele de pensii sectoriale, dupa caz.

Legea nr. 263/2010 ART. 43:
In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat de persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), casele teritoriale de pensii procedeaza la aplicarea masurilro de executare silita pentru incasarea creantelor conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor.

Legea nr. 263/2010 ART. 44:
(1) In situatia asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), neplata contributiei de asigurari sociale la termenul prevazut la art. 40 alin. (1) genereaza plata unor dobanzi si penalitati de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere, pana la data achitarii sumei datorate, inclusiv.
(2) Cota dobanzilor si penalitatilor de intarziere, prevazute la alin. (1),se stabileste potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.
(3) Sumele reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat si se calculeaza fara zecimale, prin rotunjire la leu.
(4) Calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere se efectueaza de catre casele teritoriale de pensii.
(5) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la neplata contributiei de asigurari sociale, se completeaza cu prevederile legale privind executarea creantelor bugetare.

Legea nr. 263/2010 ART. 45:
(1) Perioadele in care persoanele asigurate pe baza de declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala nu au achitat contributia de asigurari sociale datorata nu se valorifica la stabilirea pensiilor pana la achitarea acesteia, inclusiv a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente.
(2) In cazul in care asiguratii aflati in situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) pct. IV au achitat contributia de asigurari sociale pentru perioadele pentru care aceasta nu se datora, contributia nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea prestatiilor de asigurari sociale.

Legea nr. 263/2010 ART. 46:
(1) Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru asigurarea este obligatorie, potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV, au obligatia sa depuna la casele teritoriale de pensii, in termen de 30 de zile de la modificarea situatiei, formularul-tip de incetare a asigurarii individuale la sistemul public de pensii.


Stagii de cotizare:

Legea nr. 263/2010 ART. 10
Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii: (1) Pentru perioadele de dupa 31 martie 2001, declaratia nominala de asigurare prevazuta la art. 7 alin. (1) si alin. (2) constituie documentul pe baza caruia se stabileste stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si punctajul mediu anual pentru asiguratii sistemuluio public de pensi, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lic. c).
(2) In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lic. c), declaratia prevazuta la art. 7 alin. (1) si alin. (2) constituie singurul documentpe baza caruia se stabileste stagiul de in sistemul public de pensii si punctajul anual de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) In situatiile in care, pentru perioadele prevazute la (1) si (2), derularea raporturilor de munca sau de serviciu nu poate fi dovedita prin declaratia nominala de asigurare, in vederea stabilirii stagiului de cotizare si a punctajului anual, pot fi valorificate si alte acte doveditoare, intocmite in conditiile legii.
(4) Obligatiile prezentari actelor doveditoare prevazute la (3) revin persoanei in cauza.

Legea nr. 263/2010 ART. 16
Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii: a) vechimea in muncarecunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana la data de 1 aprilie 2001;
a) vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pana la intrarea in vigoare a prezentei legi;
a) perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2001 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, in care persoanele au fost asigurate in baza Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
a) parioada cuprinsa intre 1 aprilie 2010 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V.

Legea nr. 263/2010 ART. 17
Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii: (1) Constituie stagiu de cotizare su perioada suplimentara la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu acordata in baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate in grupa I, a II-a, respectiv in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).
(2) Constituie satgiu de cotizare si perioadele de pana la data de 1 aprilie 2001 in care o persoana:
       a) s-a aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 49;
       b) are stabilite drepturi privind vechimea in munca in baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 9 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite prizonieri, republicat;
(3) Constituie stagiu de cotizare si timpul util la pensie realizat de agricultori, in conditiile reglementate de legislatia privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, anterior datei de 1 aprilie 2001.

Legea nr. 263/2010 ART. 18
Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta, conform legii, stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca se acorda perioade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu, care constituie stagii de cotizare in conditii normale, dupa cum urmeaza:
       a) 3 luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca;
       b) 6 luni pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de munca;
       c) 12 luni pentru fiecare an lucrat in alte conditii de munca asa cum sunt reglementate la art. 29 alin. (2).

Legea nr. 263/2010 ART. 19
(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaza si/sau platesc contributii de asigurari sociale in sistemul public de pensii din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte.
(2) La stabilirea drepturilor de asigurari sociale se iau in considerare stagiile de cotizare realizate in sistemul public de pensii din Romania, precum si perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare in alte tari, in conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romania este parte si/sau regulamente comunitare.
(3) In sistemul public de pensii, obligatiile si prestatiile de asigurari sociale se achita in moneda nationala.
(4) In cazul drepturilor salariale sau venitorulor asigurate, stabilite in moneda altor tari pe teritoriul Romaniei, contributiile se platesc in lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data stabilita pentru plata acestor drepturi.

Legea nr. 263/2010 ART. 48
(1) In sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator si asigurat sau, dupa caz, s-a datorat si platit de catre asiguratii la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2).
(2) Stagiul de cotizare corespunzator contributiei de asigurari sociale datorate in conditiile art. 31 alin. (5) se determina prin aplicare asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.

Legea nr. 263/2010 ART. 49
(1) In sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul:
       a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
       b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma;
       c) a satisfacut serviciul ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;
       d) a beneficiat, in perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurari sociale, acordate potrivit legii;
       e) a beneficiat incepand cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale;
       f) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani;
       g) a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamantdin sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar.
(2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant superior, conform prevederilor alin. (1) b), beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.
(3) Perioadele prevazute la alin. (1) beneficiaza de perioadele asimilate daca in aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare in conditiile prezentei leg.
(4) Perioadele asimilate prevazute la alin. (1) se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale in conditiile prevazute de prezenta lege.

Legea nr. 263/2010 ART. 50
(1) Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor, din oficiu, o data la 2 ani, de CNPP si de casele de pensii sectoriale.
(2) Stagiul de cotizare se certifica si la cererea asiguratilor, contra cost. Tariful serviociului respectiv se stabileste anual de CNPP si casele de pensii sectoriale.


Cote de contributie - 2009
Valoarea punctului de pensie stabilit potrivit art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si publicat in Legea nr. 19/2009 art. 16 alin. (1), privind Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat, este de 718,4 lei de la 1 aprilie 2009 si de 732,8 lei de la 1 octombrie 2009.
In aplicarea prevederilor art.5 alin. (3) din Legea 19/2000 salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 este de 1.693 lei, conform art. 16 alin. (2) din Legea nr. 19/2009.


Incadrare Total Angajat Angajator

Conditii Normale de munca 31,3 % 10,5 % 20,8 %
Conditii Deosebite de munca 36,3 % 10,5 % 25,8 %
Conditii Speciale de munca 41,3 % 10,5 % 30,8 %


In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.

Aceste cote se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2009.Obligativitate : Legea nr. 263/2010 ART. 11
(1) Persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV care au cel putin varsta de 18 ani sunt obligate sa se asigure pe baza declaratiei individuale de asigurare.
(4) Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV, daca beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de prezent6a lege sau daca se regaseste in situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I, pct. II, pct. III si pct. V.

Termene : Legea nr. 263/2010 ART. 11
(2) Declaratia individuala de asigurare se depune in termen de 30 de zile de la data incadrarii in situatia prevazuta la alin. (1) la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.

Venit asigurat : Legea nr. 263/2010 ART. 11
(3) Venitul lunar asigurat pentru persoenele mentionate la alin. (1) este cel stabilit prin declaratia individuala de asigurare si nu poate fi mai mic decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si mai mare decat valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut.

Cota
de contributie
:

Cuantum asigurat :

Asigurat
Drepturi & Obligatii
:

Asigurator (CJP)
Drepturi & Obligatii
:

Acte necesare : - Declaratia de asigurare prevazuta de art.7 din Anexa nr.2 la HG nr. 791/2010 (2 exemplare);
- Declaratia de asigurare sociala (2 exemplare);
- copie act identitate;
- copie statut, cod fiscal, contract de administrare sau management certificat de inmatriculare, autorizatie (orice alte acte care atesta Óncadrarea Ón situatiile Ón care persoana este obligata sa Óncheie declaratie de asigurare sociala);
- carnet de munca;
- dosar.

Contact : Casa Judeteana de Pensii Ialomita
Str. Lacului nr. 10, 920024
Slobozia, Ialomita
Tel.: 0243 / 232.106, 232.505, 236.339;     int. 107
Fax : 0243 / 232 713
e-mail : cjpialomita@cnpp.ro

Program de lucru: 8 30     -     16 30
Persoana de contact: Gugulea MarianaObligativitate : Facultativ

Legea nr. 263/2010 ART. 6:
(1) In sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
     I.  a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;
         b) functionarii publici;
         c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
         
d) persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil.
     II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I;
     III. persoanele care beneficiaza de drepturi banestilunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri;
     IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
         a) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
         b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
         c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
         d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
         e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;
     V. cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii;
(2) Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice alta persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa isi completeze venitul asigurat.

Legea nr. 263/2010 ART. 12:
(1) Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.

Termene : Legea nr. 263/2010 ART. 12:
(2) Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.
Legea nr. 263/2010 ART. 13:
(2) Declraratia de asigurare si contractul de asigurare sociala constituie titluri de creanta si devin titluri executoarii la data la care creanta bugetara este scadenta conform legii.
Legea nr. 263/2010 ART. 14:
(1) In situatia in care pe parcursul derularii aigurarii in baza declaratiei individualede asigurare se face dovada ca exista perioade in care nu se realizeaza venituri, la cererea asiguratului sau din initiativa casei teritoriale de pensii, declaratia poate fi suspendata.
(2) Pentru perioadele de suspendare prevazute la (1) nu se datoreaza contributie de asigurari sociale.

Venit asigurat : Legea nr. 263/2010 ART. 13:
(1) Venitul asigurat inscris in declaratuia individuala de asigurare sau in contractul de asigurare sociala poate fi modificat prin depunerea unei comunicari de modificare a declaratiei individuale de asigurare ori, dupa caz, prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.

Cota
de contributie
:

Cuantum asigurat :

Asigurat
Drepturi & Obligatii
:

Asigurator (CJP)
Drepturi & Obligatii
:

Acte necesare : - Contract de asigurare sociala conform O.U.G. nr. 94/2010 (2 exemplare);
- Contract de asigurare sociala (2 exemplare);
- copie act identitate;
- carnet de munca;
- declaratie pe proprie raspundere (cum ca persoana care doreste sa se asigure nu este salariata, nu este somera, nu este pensionara sau nu este asigurata intr-un alt sistem de asigurari sociale);
- dosar.

Contact : Casa Judeteana de Pensii Ialomita
Str. Lacului nr. 10, 920024
Slobozia, Ialomita
Tel.: 0243 / 232.106, 232.505, 236.339;     int. 107
Fax : 0243 / 232 713
e-mail : cjpialomita@cnpp.ro
Program de lucru: 8 30     -     16 30
Persoana de contact: Gugulea Mariana