Prima Pagina   Informatii Publice cf. Legii nr. 544/2001   Login  
CASA JUDETEANA DE PENSII IALOMITA Relatii telefonice cu publicul : 0243-232786; 0243-236339. Luni-Joi ora 10:00-14:00, Vineri ora 10:00-13:00
Istoric Atributii Obiective Resurse Umane    Organigrama    Declaratii de avere    Declaratii de interes    Concursuri Informatii Financiare Informatii de Interes Public Contact
Categorii de contribuabili Locuri de munca in conditii deosebite Locuri de munca in conditii speciale Contributia de asigurari sociale (CAS) Baza de calcul a CAS Sume pt. care nu se plateste CAS Sume reprezentand prestatii sociale Calculul si plata CAS Termene de plata Garantii si sanctiuni Stagii de cotizare Cote de CAS Declaratie de Asigurare Sociala Contract de Asigurare Sociala
Pensia pentru Limita de Varsta Pensia Anticipata Pensia Anticipata Partial Pensia de Invaliditate Pensia de Urmas Alte Drepturi de Asigurari Sociale Indemnizatii prevazute de Legi Speciale Bilete de tratament Accidente de Munca si Boli Profesionale Acte necesare
Serii bilete
Legi Ordonante Hotariri Alte Acte Precizari si Prevederi Proiecte
... ... ...
Bilete de tratament Contribuabili Prestatii
Cod etic/deontologic/de conduita Lista cadourilor si bunurilor primite cu titlu gratuit in anul 2021 Declaratia privind asumarea unei agende de integritate organizationala Planul de integritate al institutiei Stadiul implementarii masurilor prevazute in SNA si in Planul de integritate Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2023 Comunicate de presa Link -uri utile Harta SiteINFORMATII DE INTERES PUBLIC

INFORMATII DE INTERES PUBLIC
CONFORM LEGII NR. 544/2001
PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC


           Legea nr. 544/2001
           CAP. 1
           Dispozitii generale
           ART. 1
           Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.
           ART. 2
           In sensul prezentei legi:
           a) prin autoritate sau institutie publica se intelege orice autoritate ori institutie publica ce utilizeaza sau administreaza resurse financiare publice, ori regie autonoma, companie nationala, precum si orice societate comerciala aflata sub autoritatea unei autoritati publice centrale ori locale si la care statul roman sau, dupa caz, o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic ori majoritar;
           b) prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei;
           c) prin informatie cu privire la datele personale se intelege orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila.

   Anunt de participare-Achizitie directa   
      Anunt de participare - Achizitie directa 28.03.2024


   Caiet de sarcini 28.03.2024   
      Caiet de sarcini - Achizitie directa 28.03.2024


   Caiet de sarcini 25.03.2024   
      Caiet de sarcini - Achizitie directa 25.03.2024


   Anunt de participare-Achizitie directa   
      Fisa de date a achizitiei - Anunt 25.03.2024


   Formulare oferta - Anunt 25.03.2024   
      Formulare oferta - Anunt 25.03.2024


   LEGEA NR. 544/2001   
      Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public


   ACTE NORMATIVE   
      Acte Normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice


   STRUCTURA   
      Structura organizatorica

      Atributii departamente

      Programul de functionare

      Programul de audiente

   RESPONSABIL DIFUZARE INFORMATII PUBLICE   
      Responsabil difuzare informatii publice


   COORDONATE DE CONTACT   
      Coordonate de contact


   INFORMATII FINANCIARE   
      Informatii financiare


   PROGRAME SI STARTEGII   
      Programe si strategii proprii


   DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC   
      Documente de interes public


   DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE   
        - Contracte de asigurare
        - Dosare si decizii de pensii
        - Dosare medicale
        - Dosare pentru acordarea drepturilor prevazute de legi speciale
        - Dosare privind accidentele de munca si bolile profesionale
        - Documente privind acordarea biletelor de tratament
        - Documente pentru recuperarea drepturilor incasate necuvenit
        - Documente privind activitatea juridica
        - Documente contabile
        - Raportari si corespondente


   MODALITATI DE CONTESTARE          Modalitatile de contestare a deciziei institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate sunt depunerea la sediul institutiei a reclamatiilor administrative:
      Reclamatie administrativa (model, anexa 2a)     Reclamatie administrativa (model, anexa 2b).

      Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia adminsitrativa, se considera in continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plingere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art 7. din Legea nr. 544/2001 (Art. 36, alin. (1), Norme Metodologice din 07.02.2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public).


          Legea nr. 544/2001
          ART. 7
          (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes publica in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.
          (2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.
          (3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, si in format electronic.   FORMULARE   
           Cerere tip (model, anexa 1)

           Reclamatie administrativa (model, anexa 2a)

           Reclamatie administrativa (model, anexa 2b)

           Raspuns la cerere (model, anexa 3)

           Raspuns la reclamatie (model, anexa 4)
   RAPORT DE EVALUARE   
          

Raport de activitate pe anul 2022 (buletin informativ)

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pe anul 2020 (buletin informativ)

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pe anul 2019 (buletin informativ)

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pe anul 2018 (buletin informativ)

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pe anul 2017 (buletin informativ)

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pe anul 2016 (buletin informativ)

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pe anul 2015 (buletin informativ)

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pe anul 2014 (buletin informativ)

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pe anul 2013 (buletin informativ)

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pe anul 2012 (buletin informativ)