Prima Pagina   Informatii Publice cf. Legii nr. 544/2001   Login  
CASA JUDETEANA DE PENSII IALOMITA Relatii telefonice cu publicul : 0243-232786; 0243-236339. Luni-Joi ora 10:00-14:00, Vineri ora 10:00-13:00
Istoric Atributii Obiective Resurse Umane    Organigrama    Declaratii de avere    Declaratii de interes    Concursuri Informatii Financiare Informatii de Interes Public Contact
Categorii de contribuabili Locuri de munca in conditii deosebite Locuri de munca in conditii speciale Contributia de asigurari sociale (CAS) Baza de calcul a CAS Sume pt. care nu se plateste CAS Sume reprezentand prestatii sociale Calculul si plata CAS Termene de plata Garantii si sanctiuni Stagii de cotizare Cote de CAS Declaratie de Asigurare Sociala Contract de Asigurare Sociala
Pensia pentru Limita de Varsta Pensia Anticipata Pensia Anticipata Partial Pensia de Invaliditate Pensia de Urmas Alte Drepturi de Asigurari Sociale Indemnizatii prevazute de Legi Speciale Bilete de tratament Accidente de Munca si Boli Profesionale Acte necesare
Serii bilete
Legi Ordonante Hotariri Alte Acte Precizari si Prevederi Proiecte
... ... ...
Bilete de tratament Contribuabili Prestatii
Cod etic/deontologic/de conduita Lista cadourilor si bunurilor primite cu titlu gratuit in anul 2021 Declaratia privind asumarea unei agende de integritate organizationala Planul de integritate al institutiei Stadiul implementarii masurilor prevazute in SNA si in Planul de integritate Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2023 Comunicate de presa Link -uri utile Harta Site


ATRIBUTII GENERALEComisia Paritara a Casei Judetene de Pensii Ialomita 2023

Regulament de Ordine Interioara_2022

Comisia Paritara a Casei Judetene de Pensii Ialomita 2022

Regulament de Ordine Interioara_2021

Codul de Conduita al Functionarilor Publici si al Personalului Contractual_2019

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Hotarare nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii Publice

Regulament de Organizare si Functionare

Regulament de Ordine Interioara

Comisia Paritara a Casei Judetene de Pensii Ialomita 2021

Comisia Paritara a Casei Judetene de Pensii Ialomita 2018

Codul de Conduita al Functionarilor Publici

Codul de Conduita al Personalului Contractual

Casa judeteana de pensii are urmatoarele atributii principale:
-  Inregistreaza si asigura evidenta contribuabililor, in conditiile legii;
-  Incheie contracte de asigurare sociala, potrivit legii;
-  Asigura evidenta asiguratilor si a contributiilor de asigurari sociale, conform legii;
-  Organizeaza activitatea privind stabilirea si plata contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat;
-  Calculeaza, retine si vireaza contributia de asigurari sociale de sanatate si impozitul asupra pensiilor, in conditiile legii;
-  Certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, in conditiile legii;
-  Stabileste cuantumul drepturilor de pensie de asigurari sociale si efectueaza plata acestora, potrivit legii;
-  Stabileste si plateste pensii de serviciu, indemnizatii si alte drepturi prevazute in legi speciale, finantate de la bugetul de stat, in conditiile legii;
-  Gestioneaza baza de date a pensionarilor sistemului public de pensii si a beneficiarilor de drepturi prevazute de legi speciale;
-  Urmareste periodic compatibilitatea dintre diferitele tipuri de pensii sau prestatii, precum si dintre acestea si salariu;
-  Emite decizii de recuperare a drepturilor banesti incasate necuvenit si urmareste recuperarea acestora, in conditiile legii;
-  Colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale pentru asiguratii individuali, potrivit legii, fiind abilitata sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, prin organe proprii;
-  Prezinta propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;
-  Asigura executia bugetara in profil teritorial si organizeaza contabilitatea acesteia;
-  Realizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
-  Distribuie persoanelor indreptatite, in limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;
-  Rezolva contestatii, sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;
-  Organizeaza si desfasoara activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;
-  Asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, potrivit legii;
-  Asigura comunicarea cu asiguratii, contribuabilii si beneficiarii sistemului public de pensii, inclusiv cei care fac obiectul legilor cu caracter special, cu reprezentantii organizatiilor de pensionari, sindicatelor, patronatelor, cu reprezentantii altor autoritati sau institutii, precum si cu reprezentantii mass-media;
-  Intocmeste si inainteaza CNPAS, potrivit legislatiei in vigoare, contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizati;
-  Indeplineste atributii referitoare la sistemul pensiilor administrate privat, potrivit legislatiei in vigoare si conform competentelor stabilite de presedintele CNPAS ;
-  Indeplineste atributii referitoare la aplicarea regulamentelor comunitare sau a altor instrumente juridice internationale, potrivit legii;
-  Asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu si a conventiilor in vigoare;
-  Realizeaza activitatile ce decurg din statutul Romaniei de stat membru al Uniunii Europene, in domeniu specific de activitate;
-  Asigura confidentialitatea si securitatea bazelor de date proprii;
-  Indeplineste, la nivel teritorial, atributiile prevazute de lege privind sistemul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale;
-  Organizeaza si asigura evidenta la nivel teritorial a tuturor persoanelor juridice si fizice asigurate pentru accidente de munca si boli profesionale;
-  Gestioneaza baza de date privind asiguratii pentru accidente de munca si boli profesionale si asigura caracterul confidential al acesteia;
-  Constata cazurile asigurate, stabileste drepturile de asigurare si controleaza modul de acordare a drepturilor de asigurare, ca urmare a accidentelor de munca si bolilor profesionale;
-  Organizeaza si pastreaza evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
-  Constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu-si duc la indeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, prin personalul abilitat in acest scop de CNPAS;
-  Organizeaza activitatea de securitate, sanatate in munca;
-  Organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;
-  Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de Statutul CNPAS, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.13/2004, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr.73/2008, ori stabilite de presedintele CNPAS, potrivit legii.