Prima Pagina   Informatii Publice cf. Legii nr. 544/2001   Login  
CASA JUDETEANA DE PENSII IALOMITA Relatii telefonice cu publicul : 0243-232786. Luni-Joi ora 10:00-14:00, Vineri ora 10:00-13:00
Istoric Atributii Obiective Resurse Umane    Organigrama    Declaratii de avere    Declaratii de interes    Concursuri Informatii Financiare Informatii de Interes Public Contact
Categorii de contribuabili Locuri de munca in conditii deosebite Locuri de munca in conditii speciale Contributia de asigurari sociale (CAS) Baza de calcul a CAS Sume pt. care nu se plateste CAS Sume reprezentand prestatii sociale Calculul si plata CAS Termene de plata Garantii si sanctiuni Stagii de cotizare Cote de CAS Declaratie de Asigurare Sociala Contract de Asigurare Sociala
Pensia pentru Limita de Varsta Pensia Anticipata Pensia Anticipata Partial Pensia de Invaliditate Pensia de Urmas Alte Drepturi de Asigurari Sociale Indemnizatii prevazute de Legi Speciale Bilete de tratament Accidente de Munca si Boli Profesionale Acte necesare
Simulari Serii bilete Sugestii Statiuni Criterii generale Criterii specifice Ordonare cereri bilete Categorii de persoane
beneficiare
Stabilire contributie Alte reglementari
Legi Ordonante Hotariri Alte Acte Precizari si Prevederi Proiecte
... ... ...
Bilete de tratament Contribuabili Prestatii
Comunicate de presa Link -uri Harta Site


BILETE DE TRATAMENT

Simulari
Serii bilete
Sugestii
Statiuni
Criterii generale  
Criterii specifice  
Ordonare cereri bilete  
Categorii de persoane
beneficiare
 
Stabilire contributie  
Alte reglementari

CRITERIILE
în baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear,
în mod gratuit sau cu suportarea unei contributii

F. Alte reglementari

F.1. Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrala a contribuției în următoarele situații:
a) atunci când titularul nu se poate prezenta în stațiunea înscrisă pe bilet la data începerii seriei, din motive familiale (deces, etc.), juridice, calamități sau urgențe medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie);
b) atunci când din motive personale, se renunță la bilet, cu anunțarea prealabilă a casei teritoriale de pensii cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament;
c) în situația în care, titularul, deși s-a prezentat în stațiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând motivația scrisă a unității prestatoare de servicii balneare sau in caz de refuz a acesteia, un act eliberat de o autoritate locala prin care dovedeste situatia respectiva. Aceste cazuri se raportează, în scris, de catre casele teritoriale de pensii, la CNPAS.
Solicitarea de restituire a contributiei poate fi depusa in termen de maxim 90 zile calendaristice de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.
F.2. Contribuția se restituie parțial beneficiarului, de catre casa teritoriala de pensii, în cazul în care acesta s-a prezentat în stațiune la data înscrisă pe bilet și din motive obiective, atestate cu documente (contraindicație medicală, o problemă personală ivită în perioada tratamentului sau altele asemenea), nu a beneficiat de servicii pentru întreaga durată a sejurului.
Restituirea contribuției în acest caz se face proporțional cu numărul zilelor de sejur neefectuat, dar nu mai mult de 50% din contributia achitata si numai pe baza adeverintei eliberate de prestatorul de servicii sau, in cazul cand acesta refuza nejustificat eliberarea unui astfel de document, pe baza adeverintei eliberate de autoritatile locale (primarii, politie etc.).
Solicitarea de restituire a contributiei poate fi depusa in termen de maxim 90 zile calendaristice de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.
F.3. În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiași beneficiar, indiferent daca este cu plata unei contributii sau gratuit.
F.4. In situația în care numărul locurilor repartizate pentru a fi distribuite gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata unei contribuții individuale si persoanelor prevăzute la punctele de la pct. D.1.1 la D.1.7, daca se incadreaza in categoria celor prevazute la punctele D.2.1 sau D.2.11 si numai cu acceptul scris al acestora.
F.5. Casa teritoriala de pensii va elibera bilete pentru beneficiarii aflati in evidenta acesteia, inclusiv pentru beneficiarii cu domiciliul in judetul respectiv ai caror angajatori isi au sediul central in alta localitate.
F.6. Biletele de tratament balnear vor fi repartizate cu precadere la complexele administrate de S.C. Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca “T.B.R.C.M.” SA, la care CNPAS este actionar unic. In completare, dupa epuizarea acestora, se vor repartiza bilete la celelalte unitati de tratament balnear, cu care CNPAS are incheiate contracte.
F.7. In cazul pierderii, deteriorarii, distrugerii sau furtului biletului de tratament balnear, casa teritoriala de pensii va elibera un duplicat, pe care se va menționa că înlocuiește biletul initial, in baza unei cereri si a unei declarații pe propria răspundere a titularului, din care să rezulte pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea acestuia, dupa caz.
Concomitent cu eliberarea duplicatului, se va proceda la anularea exemplarului 3 al biletului pierdut, furat, deteriorat, sau distrus.
Casa teritoriala de pensii va comunica societatii prestatoare de servicii de tratament balnear, precum si Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale seria si numarul biletului pierdut, furat, deteriorat sau distrus.
F.8. Rubrica “avand calitatea de....” din biletul de tratament va fi completată înscriindu-se punctul si subpunctul din prezentele norme în care se incadrează beneficiarul (pct. D.1.1 - D.1.7, respectiv D.2.1 - D.2.11).
F.9. In situatia in care beneficiarii drepturilor de pensie si/sau a indemnizatiilor prevazute de legi speciale, isi schimba domiciliul sau resedinta, in adresa de transfer a casei teritoriale de pensii se va specifica daca titularul dosarului a beneficiat de bilet de tratament in cursul anului.
F.10. În situația în care persoana care a solicitat un bilet de tratament balnear (pensionar, asigurat, etc) si careia i-a fost aprobată cererea, nu s-a prezentat la casa teritoriala de pensii pentru ridicarea biletului de tratament și nu a anunțat, în prealabil, despre acest fapt, compartimentul gestiune bilete tratament, biletul repartizat poate fi eliberat urmatorului solicitant, fiind considerat disponibil, cu 10 zile înainte de începerea seriei.
F.11. In cazul pensionarilor pentru limita de varsta care sunt angajati cu contract individual de munca, isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti ori beneficiaza de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, se va lua in considerare numai calitatea de pensionar al sistemului public, in vederea stabilirii contributiei. Aceleasi prevederi se aplica si pensionarilor beneficiari de pensie de invaliditate gradul III.
F.12. In intelesul prezentelor criterii, în cuantumul total net al drepturilor de pensie în funcție de care se stabilește contribuția individuală nu sunt incluse: indemnizatia acordata in baza unor legi speciale, sumele acordate cu titlu de drepturi restante, indemnizatia de insotitor in cazul pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate, contributia de asigurari sociale de sanatate si impozitul pe pensie.
F.13. In cazul în care contribuția individuala calculată depășește prețul integral al biletului de tratament balnear, persoana indreptatita plătește prețul integral al acestuia.
F.14. Biletul de tratament se eliberează dupa cum urmeaza:
1. personal titularului;
2. persoanei indreptațite sa insoteasca copilul minor;
3. insoțitorului pensionarului de invaliditate gradul I;
4. asistentului personal al persoanei cu handicap;
5. persoanei care insoțeste persoana cu handicap, daca aceasta din urma nu are asistent personal, in situatia in care titularul nu se poate prezenta pentru ridicarea biletului.
Biletul de tratament se poate elibera, in cazuri exceptionale, unei alte persoane, desemnate de catre titular pe baza de procura autentificata, din care sa rezulte ca mandatarul este imputernicit sa ridice biletul de tratament balnear.
Biletul de tratament se poate elibera si soțului persoanei beneficiare, in baza actelor de identitate ale soților si a certificatului de casatorie.